BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH KHUYNH HƯỚNG HÀNH VI CHỦ ĐỘNG/BỊ ĐỘNG

Đầu tiên, cần xem khách hàng là người chủ động nói lên ý kiến của mình hay không. Người chủ động có xu hướng đặt câu hỏi, hãy nói ra suy nghĩ của mình khi họ nghĩ ra. Hoặc trong quá trình nói chuyện có chủ động dẫn dắt câu chuyện hay trả lời ngắn gọn. Không chỉ qua cách nói chuyện, chúng ta có thể quan sát hành vi hành động có dứt khoát hay không, giọng nói to hay nhỏ nhẹ để từ đó phán đoán.

Zalo

 

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH KHUYNH HƯỚNG HÀNH VI HƯỚNG VỀ CÔNG VIỆC/CON NGƯỜI

Qua quá trình nói chuyện, nhận biết khách hàng có kiến thức chuyên sâu, và so sánh, phân tích dữ liệu, thông tin hợp lý, thì đó là dấu hiệu điển hình của người thiên hướng công việc. Ngược lại, người hướng đến con người sẽ trang nhã, dễ gần, không quá giỏi trong việc phân tích, thường là người suy nghĩ cho người khác.

Với nhiều khách hàng không biểu hiện tính cách qua vẻ bề ngoài, hành vi thì người bán hàng phải biết cách tạo tình huống để khách hàng đặt câu hỏi. Câu hỏi ưa thích và mối quan tâm theo kiểu tính cách là:

Nhóm D: Câu hỏi “Cái gì – What”. Nhóm D không quan tâm chi tiết nên họ chỉ cần làm rõ lợi ích, sản phẩm là gì, có thể dùng để làm gì.Nhóm I: Câu hỏi “Ai – Who”: Nhóm I quan tâm đến mối quan hệ nên có thể quan tâm đến việc được làm việc với ai, ai là người hỗ trợ/phục vụ.Nhóm S: Câu hỏi “Cách nào – How”: Người nhóm S là người không sáng tạo nên thường có xu hướng làm theo lối mòn, chính vì vậy câu hỏi liên quan đến cách thức thực hiện.Nhóm C: Câu hỏi “Why” để giải tỏa các mối nghi ngờ. Người nhóm C sẽ đặt các câu hỏi vì sao để truy đến tận cùng, thậm chí, họ có thể dùng lặp lại cùng một câu hỏi nhiều lần để chắc chắn mức độ tin cậy.

Zalo

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM TÍCH CÁCH

Từ các thông tin ghi nhận được, có thể ra được kết quả :

Nhóm D: Chủ động và hướng tới công việc

Nhóm I: Chủ động và hướng tới con người

Nhóm S: Bị động và hướng tới con người

Nhóm C: Bị động và hướng tới công việc

Zalo

 

Nguồn: Tạp chí ngân hàng

 

 

Male enhancement supplements sexual performance supplements are dietary products, top male enhancement pills best sex pills for men usually in male enhancement products natural best sex pills for men form of capsules top male enhancement pills and tablets, male enhancement products natural are designed to improve sexual performance in men. sexual performance supplements These products generally aim male enhancement products natural best penis enlargement pills best penis enlargement pills to improve the blood circulation and sexual performance supplements boost sexual performance supplements male enhancement products natural testosterone sexual performance supplements production. best sex pills for men best penis enlargement pills top male enhancement pills The benefits associated with use top male enhancement pills best penis enlargement pills of top male enhancement pills top male enhancement pills these supplements include male enhancement products natural improved libido, fuller and longer lasting erections, top male enhancement pills higher sexual stamina and better top male enhancement pills overall sexual abilities. Most of best sex pills for men such supplements are made from safe and natural ingredients, but vary in effectiveness. These sexual performance supplements pills best penis enlargement pills can sexual performance supplements sexual performance supplements also best penis enlargement pills serve best sex pills for men sexual performance supplements as male enhancement products natural best sex pills for men an top male enhancement pills all natural solution for male enlargement. Erectile sexual performance supplements best sex pills for men male enhancement products natural dysfunction, male enhancement products natural top male enhancement pills best sex pills for men also called impotence, is the inability to develop or maintain male enhancement products natural a penile erection. Such a best penis enlargement pills condition best penis enlargement pills can sexual performance supplements develop due to age, medical top male enhancement pills & health male enhancement products natural sexual performance supplements conditions, male enhancement products natural male enhancement products natural side-effects top male enhancement pills from male enhancement products natural male enhancement products natural best sex pills for men prescription drugs, best penis enlargement pills emotional and mental health problems or poor lifestyle. The first step best sex pills for men to finding sexual performance supplements best sex pills for men treatment & best penis enlargement pills cures best sex pills for men top male enhancement pills for erectile dysfunction sexual performance supplements best sex pills for men or ED sexual performance supplements male enhancement products natural is determining the underlying cause for the top male enhancement pills sexual performance supplements condition. In case best sex pills for men the problem best penis enlargement pills is a decline in testosterone top male enhancement pills levels top male enhancement pills with best penis enlargement pills age, male best penis enlargement pills enhancement supplements best penis enlargement pills can be an best penis enlargement pills best penis enlargement pills effective treatment option. male enhancement products natural Other solutions include prescription best sex pills for men medications, penis pumps and surgery. The benefit of male enhancement supplements over these other best sex pills for men options is that most of them do not cause any significant side effects since they are usually formulated from natural ingredients.

Menu